شرح وظایف مدیر امور پرستاری دانشکده:

 • کنترل و نظارت بر حسن اجرای ضوابط و مقررات تعیین شده وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی در انجام امور پرستاری طبق دستور العمل ها و شرح وظایف مربوطه و ایجاد هماهنگی در عملیات پرستاری مراکز تابعه.
 • شرکت در انجام و اجرای طرح ها و برنامه های تحقیقاتی و پیشنهادات به منظور بهره وری کامل از نیروهای موجود کادر پرستاری واحد های تابعه.
 • نظارت بر اجرای مراقبت ها بر اساس استاندارد های پرستاری.
 • همکاری و هماهنگی با دفتر پرستاری وزارت متبوع در تدوین آئین نامه های پرستاری.
 • بررسی و برآورد نیروهای آموزشی ضمن خدمت و ایجاد تسهیلات به منظور شرکت پرسنل در کنفرانس ها و سمینار ها و نظارت بر اجرای دوره های آموزشی.
 • کسب اطلاعات در خصوص آخرین پدیده های علمی پرستاری و پیاده نمودن الگوهای مطلوب در سطح دانشکده.
 • تهیه و تنظیم برنامه های تحقیقاتی جهت افزایش بهره وری و ارتقاء کیفی مراقبت از بیمار و بهبود مستمر برنامه های آموزشی(تحقیقات کارشناسان ارشد).
 • نظارت بر حسن اجرای آئین نامه انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس.
 • رسیدگی به شکایات و مسائل و مشکلات کادر پرستاری.
 • نظارت بر تهیه و تنظیم ,جمع آوری آمار و اطلاعات پرسنل پرستاری و تخت های موجود و فعال مراکز تابعه.
 • مصاحبه جهت انتخاب و تعیین محل خدمت پرسنل پرستاری استخدامی,انتقالی و …
 • همکاری و هماهنگی در مواقع اضطراری با مراکز تحت پوشش, هماهنگی با معاونت درمان و سایر مدیران و گزارش فعالیت ها.
 • رشد و توسعه ارائه خدمت پرستاری در سطوح مختلف جامعه.
 • همکاری بر حسن اجرای فعالیت های کمیته های کنترل عفونت در مراکز درمانی.
 • همکاری و نظارت در صدور پروانه اشتغال به کار پرستاران.
 • بررسی مسائل و مشکلات رفاهی کادر پرستاری و ارائه راهکار ها به مسئولین ذیربط.
 • پیگیری و برگزاری مراسم به مناسب های مختلف نظیر هفته ی سلامت, جشن روز پرستار و …

 

شرح وظایف کارشناس دفتر پرستاری:

 • نظارت بر اجرای مراقبت ها بر اساس استاندارد های پرستاری.
 • همکاری با مدیر اداره پرستاری جهت انتخاب و تعیین محل خدمت پرسنل پرستاری استخدامی,انتقالی و …
 • بارگذاری و به روز رسانی اطلاعات لازم در سایت های مرتبط با پرستاری.
 • همکاری در برگزاری مراسم به مناسب های مختلف نظیر هفته ی سلامت, جشن روز پرستار و …
 • همکاری در تهیه و ارسال مطالب آموزشی نظیر پمفلت و کتابجه و … در راستای پیاده سازی اهداف مراقبت پرستاری.
 • همکاری بر حسن اجرای فعالیت های کمیته های کنترل عفونت در مراکز درمانی.
 • جمع آوری و نظارت بر داده های مربوط به درصد عفونت های بیمارستانی مراکز.
 • پیگیری و برنامه ریزی جلسات منظم با کارشناسان کنترل عفونت مراکز تابعه.
 • تدوین و بازنگری مستمر استانداردهای کنترل عفونت.
 • پایش و ارزشیابی مستمر برنامه های کمی و کیفی کنترل عفونت در مراکز.
 • تدوین و ارتقای مستمر برنامه های کمی و کیفی کنترل عفونت در مراکز.
 • بهینه سازی و سازماندهی به خدمات ارائه شده در بخش های ویژه و اتاق های عمل و CSR در حوزه کنترل عفونت.
 • پایش اثربخشی دوره ای آموزشی در طی بازدید ها و جلسات هماهنگی با کارشناسان کنترل عفونت و کادر پرستاری.
 • نظارت بر عملکرد مدیریت کنترل عفونت مراکز تابعه.
 • تدوین برنامه عملیاتی در حوزه کنترل عفونت.
 • نظارت بر ایجاد و چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی وقایع ناخواسته در بیمارستان.
 • نظارت بر انظام وظیفه سایر اعضای تیم ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور حسن اجرای وظایف.
 • بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط با ایمنی بیمار در داخل بیمارستان.
 • برگزاری جلسات تحلیل ریشه ای وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار.
 • اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان.
 • تدوین برنامه عملیاتی در حوزه ایمنی بیمار.
 • نظارت بر پیاده سازی استاندارد های اعتبار بخشی .
 • ارائه گزارش حاصل از ارزیابی ها به وزارت متبوع و مدیر پرستاری.

شماره تماس:  ۰۸۱۳۳۱۱۵۶۲۵

داخلی:  ۲۰۶