– نظارت بر تهیه و جمع آوری آمار پزشکان ( عمومی – متخصص – دندانپزشک ) و آمار مراکز درمانی وپاراکلینیک ( بیمارستان – درمانگاه و … ).

۲-نظارت بر تهیه و جمع آوری آمار فعالیت بیمارستان ( تخت ثابت – تخت فعال – بیمار بستری و مرخص شده و …).

۳- نظارت بر تهیه شاخص های درمانی مربوط به مراکز ( بیمارستان – پزشکان – پاراکلینیک و … ).

۴- بازنگری اطلاعات موجود از طریق آمارگیری سالیانه از مراکز درمانی خصوصی و دولتی و سایر موسسات.

۵- گردآوری، کنترل، تحلیل و پاسخگویی به نیازهای آماری واطلاعاتی به واحدهای مختلف داخلی و سایر موسسات خارج از سازمان، وزارت متبوعه و مراجع مجاز به صورت مقطعی، موردی و دوره ای .

۶- اعتبار بخشی واحد مدارک پزشکی بیمارستانهای ( دولتی و خصوصی ) رفع و پیگیری موارد نقص.

۷- همکاری در تقسیم وتوزیع نیروهای طرحی و انجام امورات مربوط به نقل وانتقال نیروهای مدارک پزشکی.

۸-انجام بازدیدهای نظارتی ازواحد مدارک پزشکی کلیه مراکز درمانی استان، ارائه گزارش از بازدیدهای انجام یافته و ارسال اشکالات مشاهده شده به مراکز درمانی، پیگیری اشکالات موجود در مراکز درمانی .

۹-مدیریت فرایندثبت اطلاعات بیمارستانی در سامانه آمار و اطلاعات بیمارستان های وزارت متبوع( آواب)شامل اطلاعات شناسنامه ای بیمارستانها، اطلاعات عملکرد بیمارستانها، اطلاعات نیروی انسانی و پزشکان، اطلاعات تجهیزات پزشکی و تجهیزات سرمایه ای.

۱۰- ارزیابی فرمهای مدارک پزشکی مورد استفاده در مراکز درمانی و نظارت بر استفاده از فرمهای استاندارد مدارک پزشکی.

شماره تماس:  ۰۸۱۳۳۱۱۸۰۴۴

شماره فکس:  ۰۸۱۳۳۱۲۲۲۳۱